Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Promille omzetten in punten

Zinloos in een arbeidsverhouding

21 oktober 2014
De Tijd, dinsdag 21 oktober 2014, p. 16

De idee een puntensysteem in te voeren dat, naar analogie met het systeem van het rijbewijs, na driemaal dronken verschijnen op het werk een ontslag wegens dringende reden zou verantwoorden, is goed bedoeld, maar totaal zinloos, althans om juridische redenen.

 

Dringende reden

 In de huidige stand van de wetgeving wordt de vraag of een ernstige tekortkoming van een werknemer van aard is dat zij de professionele samenwerking met de werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, met andere woorden of zij een dringende reden uitmaakt, finaliter overgelaten aan het oordeel van de rechter (artikel 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet). Dat betekent dat van geen enkele tekortkoming a priori kan worden gezegd dat zij een dringende reden uitmaakt. Naargelang van de omstandigheden kan de rechter altijd beslissen dat dit niet het geval is.

 

Het moge dan al zo zijn dat het in beginsel niet uitgesloten is dat de wetgever zou bepalen dat drie positieve (eigenlijk: voor de werknemer negatieve) alcoholtests per definitie een dringende reden vormen, het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Het is ook onwenselijk. Inderdaad, waaraan zou de wetgever dan beginnen? Niet alleen is een allesomvattende wettelijke lijst van dringende redenen een utopie, dergelijke lijst is ook niet wenselijk: alles hangt af van de omstandigheden. Zo is het niet totaal uitgesloten dat zelfs een derde dronkenschap op het werk, alle omstandigheden in acht genomen, geen dringende reden is, bv. omdat de werknemer een onberispelijke staat van dienst heeft van twintig jaar, maar zich nu in een situatie van escalerende familiale problemen bevindt en de werkgever overigens zelf op het werk de alcohol rijkelijk laat vloeien.

 

Alcoholtests?

 Volledigheidshalve deze vraag: kan een werkgever, in de huidige stand van de wetgeving, wel een alcoholtest afnemen van een werknemer?

 Ik denk dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen een ademtest en een bloedanalyse.

 Van een bloedproef mag men aannemen dat het gaat om een medische handeling. Dat heeft dan tot gevolg dat zij enkel mag worden afgenomen van een werknemer die aan een verplichte gezondheidsbeoordeling is onderworpen en om na te gaan of die geschikt is voor zijn functie (art. 14 Besluit Gezondheidstoezicht).

Dat het afnemen van een ademtest een medische handeling zou zijn, durf ik betwijfelen. Maar de Raad van State besliste al dat dergelijke test een "verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen" uitmaakt in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Dat houdt dan in dat een ademtest maar kan worden afgenomen door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene, tenzij sprake is van het voorkomen van een dringend gevaar.

 Dat de CAO nr. 100 bepaalt dat, onder welbepaalde, strenge voorwaarden, het testen van werknemers op alcohol een onderdeel kan zijn van het alcohol- en drugsbeleid dat iedere werkgever in zijn onderneming moet voeren, verandert niets aan de hierboven bedoelde wettelijke belemmeringen.

 

Conclusie

 Een puntensysteem bij dronkenschap is juridisch totaal zinloos

Categorieën: Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden