Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Alleen vastbenoemde ambtenaren kunnen studiejaren gratis doen in aanmerking nemen voor hun pensioen

Werknemers en zelfstandigen moeten daarvoor betalen

17 juni 2014

Gelijkgestelde periodes

De loopbaan van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren wordt in beginsel gevormd door effectief gewerkte dagen en jaren. Daarnaast worden ook sommige periodes waarin de betrokkene niet heeft gewerkt, in aanmerking genomen voor de samenstelling van de pensioenloopbaan. Het gaat om periodes van bv. Arbeidsongeschiktheid of, als het om werknemers gaat, werkloosheid. Op het vervangingsinkomen zoals de arbeidsongeschiktheids- of de werkloosheidsuitkering die de betrokken werknemer of zelfstandige ontvangt worden niet altijd socialezekerheidsbijdragen betaald (op arbeidsongevallenvergoedingen worden wel de werknemersbijdragen ingehouden, maar geen werkgeversbijdragen betaald). Die gelijkstelling gebeurt dus veelal “kosteloos”, wat eigenlijk wil zeggen dat zij wordt gefinancierd door de solidariteit van de pensioenregeling, want zonder dat de gepensioneerde daarvoor zelf bijdragen moet betalen.

Studieperiodes

Studieperiodes zijn een apart geval. Periodes van studies die men heeft gevolgd voor men de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, kan men onder bepaalde voorwaarden voor het recht op pensioen doen gelijkstellen met gewerkte periodes. Dat pleegt men regularisatie te noemen. Zij moet worden aangevraagd. In de particuliere sector, d.w.z. voor werknemers en zelfstandigen, moet daarvoor worden voor betaald. Anders dan het artikel in De Tijd laat uitschijnen, is dat niet enkel het geval bij voor werknemers, maar ook zelfstandigen.

Wie in de regeling van het pensioen voor zelfstandigen periodes van studie na zijn twintigste verjaardag wil laten regulariseren, moet daarvoor inderdaad een bijdrage betalen.

Die wordt berekend op een fictief inkomen. Dat is in beginsel het geherwaardeerd bedrijfsinkomen op basis waarvan de definitieve bijdrage wordt berekend die verschuldigd is voor het kwartaal dat volgt op het einde van de gelijk te stellen studieperiode.

De bijdrage is voor elk kwartaal van studie dat men wil in aanmerking doen nemen, gelijk aan

-          60 procent van de bijdrage die een zelfstandige verschuldigd is op het gedeelte van zijn beroepsinkomen dat de tussengrens niet te boven gaat die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de gewone bijdragen van het sociaal statuut van de zelfstandigen (het gaat m.a.w. om 60 % van 22% van de beroepsinkomsten beneden 55.576,94 euro)

-          en 53 procent van de bijdrage die een zelfstandige verschuldigd is op het gedeelte van zijn beroepsinkomen dat de voornoemde tussengrens wel te boven gaat, maar begrensd tot het bedrag van de beroepsinkomsten waarop een zelfstandige geen enkele bijdrage meer verschuldigd is (m.a.w. 53 % van 14,16 % van de beroepsinkomsten tussen 55.576,9 en 81.902,81 euro (art. 35, § 1, eerste lid, 5°, Uitvoeringsbesluit Pensioenwet Zelfstandigen).

 In de publieke sector spreekt men van “bonificaties wegens diploma’s” (art. 32 e.v. wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector). Die zijn gelijk aan het minimumaantal studiejaren dat nodig is om het diploma te behalen dat vanwege betrokkene vereist is voor zijn aanwerving of zijn bevordering. Die tijdsbonificatie is gratis.

Conclusie

Alleen voor vastbenoemde ambtenaren komen bepaalde studies gratis in aanmerking voor de pensioenloopbaan.

 

Categorieën: Pensioenen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden