Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
DeMorgen.be donderdag 16 juli 2014

De controle van langdurig zieken

 Aan welke sanctie stellen arbeidsongeschikte werknemers zich bloot als ze een aangeboden betrekking weigeren?

 Vooreerst mogen wij niet vergeten dat het hier gaat over arbeidsongeschiktheids- en niet over werkloosheidsuitkeringen. Wie een werkloosheidsuitkering wil, moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dus o.m. bereid zijn elke passende dienstbetrekking te aanvaarden (art. 56, § , Werkloosheidsbesluit).

 Om aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet men bijna het omgekeerde doen: elke werkzaamheid stopzetten (art. 100, § 2, Ziektewet).

 

Waarover gaat het dan in De Morgen?

 De controle in de deelsector arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de ziekteverzekering heeft, anders dan in de werkloosheidsverzekering, geen betrekking op (o.m.) de werkbereidheid, maar op het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid, wat wordt gemeten aan de hand van een substantiële vermindering, nl. met minstens 66 %, van het verdienvermogen (art. 100, § 1, Ziektewet).

 Bij wat de krant langdurig zieken noemt, maar nu nog altijd invaliden wordt genoemd, d.w.z. gerechtigden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, gebeurt die controle door geneesheren-inspecteurs van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV (art. 94 Ziektewet). Zij gaan na of degene die een uitkering wil blijven ontvangen, wel nog altijd arbeidsongeschikt is in de zin van de wet (art. 148-149 Ziektewet). Het is die controle die de invalide moet ondergaan en waaraan hij moet meewerken (art. 15 Verordening Ziektewet). Op straffe van verlies van zijn uitkering*.

 De controle heeft als zodanig geen betrekking op de bereidheid te werken. Integendeel, wie terug wil werken, moet daarvoor de toestemming krijgen (art. 100, § 2, Ziektewet en art. 16 Verordening Ziektewet).

 

Fout

Al is het juist dat personen die een invaliditeitsuitkering krijgen en die weigeren te werken hoewel zij daartoe in staat zijn (maar dan zijn ze gewoon niet meer arbeidsongeschikt en dus geen invalide meer) geen “premie” verdienen. Maar dat heeft niets te maken met artikel 134, § 2, van de Ziektewet, waarnaar de minister klaarblijkelijk verwees. Die bepaling luidt:

 “De toekenning van de uitkeringen die onder titel IV zijn bepaald, wordt stopgezet zolang de gerechtigde niet voldoet aan de controleverplichtingen welke hem door iedere krachtens de gecoördineerde wet bevoegde persoon worden opgelegd”.

 Maar die controleverplichtingen hebben betrekking op de werkbereidheid. Wie zonder problemen een controle ondergaat die besluit tot arbeidsgeschiktheid, maar zelf meent nog altijd arbeidsongeschikt te zijn en daarom niet te kunnen werken, voldoet aan de controleverplichtingen. De uitkeringen kunnen niet worden stopgezet op grond van de voornoemde bepalingen, maar op basis van een beslissing dat de betrokkene niet langer arbeidsongeschikt is. Hij kan dat dan aanvechten voor de arbeidsrechtbank, die in de regel een deskundigenonderzoek zal bevelen.

 

In de toekomst zal dat klaarblijkelijk veranderen.

Wie bij een controle arbeidsgeschikt wordt bevonden, verliest nu inderdaad de volledige uitkering: hij voldoet niet meer aan de voorwaarden.

Blijkbaar is het de bedoeling daaraan te sleutelen:

De Morgen, vrijdag 17 juli 2015, p. 10
Categorieën: Ziekteverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden