Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De verplichtingen van jonge Sw(it)t-eraars

BRUGPENSIOEN BIJ FORD GENK OP 52: EN WAT DAN?

11 september 2013

In de media

"Op het kabinet-De Coninck luidde het gisteren dat het brugpensioen bij Ford Genk [dat zou worden toegestaan vanaf de leeftijd van 52 jaar] tot een breder pakket maatregelen behoort – naast outplacementbegeleiding en (her)opleiding – die het zware banenverlies moeten helpen opvangen. Bovendien moeten de betrokkenen (in theorie) allemaal op zoek gaan naar een nieuwe baan”.

                Johan RASKING in De Standaard van 11 september 2013, p. 4.

 

Waar staat dat, dat SWiTters van 52 moeten maar één keer om de vijf jaar solliciteren?

  A. Inschrijving bij een tewerkstellingscel en als werkzoekende is verplicht

Werknemers van ondernemingen in herstructurering, waaronder, mits bepaalde voorwaarden zijn nageleefd, ondernemingen die, zoals Ford Genk, overgaan tot collectief ontslag, kunnen maar vervroegd met “brugpensioen” (SWT – Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) gaan als zij “aanvaarden zich in te schrijven bij een tewerkstellingscel […] en ingeschreven te blijven bij deze cel gedurende een periode van 6 maanden” (art. 18, § 10, koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Als hieronder wordt gesproken van “de werknemers” wordt specifiek de categorie bedoeld van werknemers van minstens 52 jaar die met “brugpensioen” gaan bij een onderneming in herstructurering zoals Ford Genk.

De tewerkstellingscel heeft tot taak de bij haar ingeschreven werknemers “maximale kansen op wedertewerkstelling te geven” (art. 33, eerste lid, wet 23 december 2005 betreffende het Generatiepact).

 De tewerkstellingscel heeft als taak

  • toe te zien op de concrete uitvoering van de begeleidings­maatre­ge­len overeengekomen in het kader van herstructurering en die opgenomen in het herstructure­rings­plan;
  • minstens een outplacementaanbod (van minimum zestig uren) doen aan elke werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering en ingeschreven bij de tewerkstellingscel.

          (art. 6 koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen).

 De werknemers moeten tegelijkertijd ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling - hier: de VDAB - tenzij zij 58 jaar zijn of 38 jaar beroepsverleden bewijzen (art. 9/1, § 1, koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

  

B. Wat houdt die inschrijving in?

 In beginsel is de inschrijving, waartoe zij door de werkgever moeten worden uitgenodigd, een formaliteit, die de werknemer kan weigeren. Over de gevolgen van inschrijving en niet-inschrijving moet de werknemer vooraf worden ingelicht (art. 10, § 2 en 3 koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen).

 Welke zijn die gevolgen?

 

 1. Verlies inschakelingsvergoeding

 De werknemer die weigert zich in te schrijven bij een tewerkstellingscel, verliest het recht op een inschakelingsvergoeding (art. 11, derde lid, koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen). Dat is een maandelijks te betalen vergoeding gelijk aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst die voor zes maanden wordt toegekend aan werknemers met een anciënniteit van minstens één jaar die in het kader van een herstructurering worden ontslagen (art. 36 wet 23 december 2005 betreffende het Generatiepact). Zij kan dus langer zijn dan de opzeggingsvergoeding, waarop zij wordt toegerekend.

  

2. Geen verminderingskaart ‘herstructureringen’

 Bij niet-inschrijving bij de tewerkstellingscel ontvangt de ontslagen werknemer geen “verminderingskaart herstructureringen”, die een nieuwe werkgever die hem in dienst neemt, recht geeft op een vermindering van socialezekerheidsbijdragen (art. 15/1, § 2, koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen).

 Dat kan zijn wedertewerkstelling bemoeilijken natuurlijk.

  

3. Verlies van werkloosheidsuitkering

a. Onvrijwillige werkloosheid

 

 “Bruggepensioneerden” worden vrijgesteld van bepaalde toekenningsvoorwaarden waaraan “gewone” werklozen moeten voldoen om uitkeringen te ontvangen. Dat is in beginsel het geval met de voorwaarde “onvrijwillig zonder werk zijn” (art. 22, eerste lid, koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dat bepaalt dat zij o.m. niet vallen onder art. 51 van het koninklijk besluit 25 november 1991 houdende de werkloosheids­regle­men­tering). Maar in afwijking daarop moeten de hier bedoelde werknemers gedurende de hele periode waarin zij bij de tewerkstellingscel moeten ingeschreven zijn en blijven, wel voldoen aan de toekenningsvoorwaarde “onvrijwillig zonder werk zijn”.

 Als dergelijke werknemer

-          weigert zich in te schrijven bij de tewerkstellingscel,

-          weigert om mee te werken aan of in te gaan op een aanbod tot outplacementbegeleiding of een dusdanige houding aanneemt dat het verloop van outplacement onmogelijk is geworden,

-          arbeidsongeschiktheid inroept om te weigeren om mee te werken aan of in te gaan op een aanbod tot outplacementbegeleiding,

-          of een passende dienstbetrekking weigert of een opleiding die rechtstreeks of onrechtstreeks werd voorgesteld in het kader van begeleidingsmaatregelen uitgevoerd door de tewerkstellingscel

moet de directeur van de tewerkstellingscel dat signaleren aan de RVA (art. 10, § 9, koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen). Dat zal in de regel ertoe leiden dat de werknemer wordt uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkering wegens “onvrijwillige werkloosheid”: de weigering zich in te schrijven of ingeschreven te blijven bij een tewerkstellingscel, mee te werken aan of in te gaan op een aanbod tot ouplacementbegeleiding en het weigeren van een passende dienstbetrekking worden door de regels betreffende de werkloosheidsverzekering uitdrukkelijk aangemerkt als “werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer”(art. 51, § 1, koninklijk besluit 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering).

 

b. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en actief zoekgedrag

De toekenningsvoorwaarden “beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt” en “actief naar werk zoeken en als werkzoekende ingeschreven blijven”, moeten de hier bedoelde werknemers wél blijven vervullen, althans zolang zij geen 58 jaar zijn en tenzij zij 38 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen verantwoorden (art. 22, derde en vierde lid, koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

 

Conclusie

 Is het juist te zeggen dat de werknemer van Ford die op 52 jaar met brugpensioen willen gaan “(in theorie) allemaal op zoek gaan naar een nieuwe baan”?

 Niet echt, tenzij men met "theorie" de wettelijke voorschriften bedoelt.

 Vooreerst is de verplichting voor alle betrokkenen zes maanden meewerken met de tewerkstellingscel, niet echt theoretisch, al impliceert zij nog niet echt het op zoek gaan naar een nieuwe baan.

 Maar actief zoekgedrag is daarbuiten en daarna wel effectief vereist voor de werknemers die nog geen 58 jaar zijn en geen 38 jaar beroepsverleden als werknemer hebben.

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden