Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

In de media 1

 “Mensen die een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag ontvangen boven de vijftig jaar vraagt men maar één keer om de vijf jaar om te effectief te gaan solliciteren”.

 (Alexander DE CROO, minister van Pensioenen in De zevende dag, TV1, zondag 15 september 2013)

 

Waar of niet waar?

 Om uitkeringen te genieten moet de volledig werkloze actief zoeken naar werk (art. 58, § 1, koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk­loos­heids­regle­men­tering, afgekort als Werkloosheidsbesluit). Die regel geldt ook voor switteraars.

 Een andere zaak is de controle op dat verplicht actief zoekgedrag. Het Werk­loos­heids­be­sluit bepaalt sinds 1 juli 2004 dat de directeur van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor arbeids­voorziening eerst vanaf het ogenblik waarop een werkloze van 25 jaar of ouder een werkloosheidsduur van minstens 21 maanden bereikt heeft, het actief zoekgedrag van de werkloze opvolgt (art. 59bis, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit). Maar de invoering van die controleverplichting gebeurde slechts geleidelijk: aanvankelijk (1 juli 2004) was dit enkel voor de min-dertigers, een jaar later voor min-veertigers en vanaf 1 juli 2006 voor min-vijftigers (opgeheven tweede lid van art. 10 koninklijk besluit 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloos­heids­reglemen­tering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk). Met ingang van 1 januari 2013 werd de controleverplichting veralgemeend voor alle werklozen van minder dan 55 jaar die voordien nog geen werkloosheidsuitkeringen hebben aangevraagd of verkregen (koninklijk besluit van 10 november 2012 tot wijziging van de artikelen 59bis en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk).

 Het actief zoekgedrag van switteraars van 52 jaar wordt dus in de huidige stand van de regelgeving opgevolgd tot zij de leeftijd van 55 jaar zullen hebben bereikt.

 De opvolging van het actief zoekgedrag start met een schriftelijke uitnodiging van de werkloze, uitgaande van de directeur, tot een gesprek op het werkloosheidsbureau met als doel de inspanningen te evalueren die hij heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt (art. 59quater, § 1, Werkloosheidsbesluit). Het vervolg is een monsterachtige procedure waarvan de bepalingen verschillende bladzijden in beslag nemen en een goede oefening is in tellen, ook in het Latijn (van artikel 59bis/1 tot 59decies; het volgende artikel dat tussen dit laatste en artikel 60 moet worden geperst, zal dus 59decies/1 of 59undecies worden…).

 Maar dat betekent niet dat zij switteraars van 52, 53 of 54 jaar niet actief op zoek moeten naar werk. Artikel 58, § 1, van het Werkloosheidsbesluit schrijft dit voor en artikel 59bis, § 1, dat de opvolging van die verplichting oplegt vóór de leeftijd van 55 jaar, bepaalt uitdrukkelijk dat dit geldt “Onverminderd de bepalingen van artikel 58”.

 Hebben verplichtingen zonder controle wel zin? Hopelijk wel, want anders kan men zeggen dat de verplichting halt te houden als de verkeerslichten op rood staan, geen zin heeft als er geen camera’s of politie in de buurt is.

 In de controleprocedures vind ik, tenzij ik iets over het hoofd zie (een rondzendbrief, een gebruik?) niets terug over een verplichting maar één keer om de vijf jaar te solliciteren. Dat leidt mij tot de volgende conclusie m.b.t. de gestelde vraag.

 

 Antwoord: niet waar

  

In de media 2 

2. "Dan denk ik dat de Vlaamse regering eerder een tandje moet bijsteken dan de problemen te verschuiven naar de anderen”.

 (Alexander DE CROO, minister van Pensioenen in De zevende dag, TV1, zondag 15 september 2013)

 

Is dat wel een zaak voor de Vlaamse regering?

 De regels van de activering maken deel uit van het federale werkloosheidsbesluit. Het komt dus de federale regeling toe die aan te scherpen als men dat nodig vindt.

 Maar dat belet natuurlijk niet dat de VDAB ook zonder federale controleverplichting inspanningen doet om 55-plussers, switters en anderen, te begeleiden in het zoeken naar werk.

 De zesde staatshervorming brengt hierin wellicht soelaas. Het akkoord daarover van 11 december 2011 bepaalt in dat verband:

  “3.1.2. Controle op de beschikbaarheid

-       De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen.

 -       Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft federaal.

-       De Gewesten hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, de sanctioneringsbevoegdheid aan de federale overheid (RVA) uit te besteden”.

 

Antwoord dus: neen en ja

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden