Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, maadag 28 juli 2014, p. 6

Het is niet juist dat de wet zegt dat “loon uitbetaald moet worden in een ‘gangbare munt’ en niet onder een andere vorm”. De wet zegt dat enkel over “loon in geld” (art. 4 Loonbeschermingswet; over het IAO-verdrag nr. 95 moet ik het als zodanig niet hebben, want dat heeft geen rechtstreekse horizontale werking in de Belgische rechtsorde). Cheques zijn geen geld.

Wel juist is dat de wet de werkgever verbiedt de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te beschikken, op enigerlei wijze te beperken (art. 3 Loonbeschermingswet).

Of maaltijd-, eco-, cultuur- en sportcheques loon zijn in de zin van die wetsbepaling, zou men al kunnen gaan betwijfelen: nog op 24 februari 2014 (S.11.0078.N) stelde het Hof van Cassatie - terecht - vast dat promotionele kortingbonnen, ook een soort cheque, maar een kans op een voordeel bieden en dat dit voordeel dus niet altijd becijferbaar is; wie garandeert dat een werknemer zijn cheques wel effectief gebruikt?

Maar kom, strijken wij over ons hart en nemen wij aan dat de cheques wórden gebruikt en dat het dus gaat om een in geld waardeerbaar voordeel, aangezien men er een bedrag kan op kleven. Dan hebben wij te doen met loon in de zin van de Loonbeschermingswet, wan de werknemer heeft daarop recht (alleen al omdat het de tegenprestatie is van arbeid) “ingevolge zijn arbeidsovereenkomst” (zie art. 2 Loonbeschermingswet).

 

Betekent dat dan dat de toekenning van die cheques onwettig is?

Soms wel, soms niet en dit om dezelfde reden als waarom het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen voor privégebruik (of een gunstige interestvoet voor wie bij een bank werkt) soms wel, soms niet onwettig is, hoewel de wet verbiedt dergelijk voordeel “als loon in natura als loon” toe te kennen (art. 6, § 2, Loonbeschermingswet).

De verbodsbepalingen waarover wij het hier hebben, verbieden enkel cheques en het privégebruik van een bedrijfswagen toe te rekenen op een bedrag dat de werkgever aan de werknemer als loon verschuldigd is, op grond van een individuele of een collectieve afspraak, een gebruik of een verbintenis door eenzijdige wilsuiting. Zij verbieden m.a.w. dat een werknemer die recht heeft op x euro, een deel daarvan betaald krijgt in de vorm van cheques (of het privégebruik van een bedrijfswagen).

Maar die bepalingen verbieden geenszins dat een werknemer die op grond van een van de voornoemde bronnen of omwille van het loutere feit dat het gaat om de tegenprestatie van arbeid, recht heeft op een bedrag van x euro, daarboven nog, op grond van een van dezelfde rechtsbronnen, een cheque, het privégebruik van een bedrijfswagen of wat dan ook krijgt. Het Hof van Cassatie heeft die redenering al gemaakt in een arrest van 14 april 1986 m.b.t. het voorschrift van artikel 6, § 1, tweede lid, van de Loonbeschermingswet dat een voorafgaande schriftelijke schatting oplegt van voordelen in natura.

Waarom trouwens cheques die “dienen om bepaalde onkosten te dekken, of te compenseren” wel zouden kunnen, is een raadsel. Michel De Gols lijkt maaltijdcheques te suggereren, maar die dekken evenzeer privékosten van de werknemer of, om het in fiscale termen uit te drukken, kosten eigen aan de werknemer, als privéverplaatsingen.

En in verband met maaltijdcheques nog dit. Het Sociaal Strafwetboek stelt inbreuken op artikel 3 van de Loonbeschermingswet niet strafbaar, maar wel het niet of niet-tijdig bezorgen van maaltijdcheques aan de werknemer (art. 166 Sociaal Strafwetboek). En ook andere cheques die worden toegekend door een algemeen bindend verklaarde cao niet toekennen, is een misdrijf (art. 56, 1°, Cao-wet, zoals die bepaling nog geldt tot 30 juni 2015 om middernacht) …

 

Conclusie

Werknemers de cheques gegeven waarop zij recht hebben, is niet alleen wettelijk, maar zelfs het niet doen, kan zelfs een misdrijf zijn.

Categorieën: Loon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden