Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard woensdag 20 november 2013, p. 21

Op het eerste gezicht gaat het om een rechter die vindt dat werknemers in crisistijden geen aanspraak kunnen maken op loonsverhogingen.

Maar naar Belgisch recht is de vraag of een werknemer recht heeft op een loonsverhoging toch een beleidsmatige en geen juridische beslissing, de gevallen buiten beschouwing gelaten natuurlijk waarin een individuele afspraak of toezegging of een cao de werknemer recht geeft op de verhoging. Is het dan anders naar Europees recht?

Het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 19 november 2013 wees in de zaak C‑196/12, betreft een “beroep wegens nalaten krachtens artikel 265 VWEU” dat werd ingediend door de Europese Commissie, ondersteund door het Europees Parlement tegen de Raad van de Europese Unie, ondersteund door Duitsland, Spanje en Nederland. Op grond van die bepaling kan een instelling van de Unie zich tot het Hof wenden om te doen vaststellen dat de Raad in strijd met de Verdragen heeft nagelaten een besluit te nemen.

In deze zaak verzocht de Europese Commissie het Hof vast stellen dat de Raad van de Europese Unie, door het voorstel van de Commissie voor een verordening tot aanpassing, met ingang van 1 juli 2011, van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, niet aan te nemen, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens het Ambtenarenstatuut van de Europese Unie.

Maar, zo zegt het Hof van Justitie, in deze zaak heeft de Raad wel degelijk een standpunt bepaald ten aanzien van het voorstel voor een verordening, nl. door vaststelling van besluit 2011/866/EU van de Raad van 19 december 2011 betreffende het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (PB L 341, blz. 54). In dat besluit besliste de Raad „het voorstel [voor een verordening] niet aan te nemen”.

Het Hof van Justitie beslist dan ook dat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 265 VWEU en besluit: “Het beroep wegens nalaten dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Conclusie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist helemaal niet dat Europese ambtenaren in deze tijden van crisis hun aanspraken op een loonverhoging moeten laten varen. Het spreekt zich gewoon over de vraag niet uit.

Categorieën: /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden