Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Een socialezekerheidsbijdrage op kapitaalsinkomsten bestaat al

De bijzonder te noemen bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

23 april 2014
De Tijd, woensdag 23 april 2014, p. 7

 “Voorts pleiten we voor een veralgemening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Dat is een bijdrage die alleen werknemers betalen en die vorig jaar zo'n 1,1 miljard euro opbracht. Waarom die bijdrage ook niet heffen op inkomsten uit kapitaal?'

Jan VERCAMTST, voorzitter ACLVB, in De Tijd van woensdag 23 april 2014, p. 7.

 

Een bijzondere bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid

In de sociale zekerheid bestaan talrijke “bijzondere” bijdragen. Sommige daarvan zijn, zoals de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door werkgever en werknemer, sommige alleen door de werkgever of de werknemer, bepaalde bijzondere bijdragen berekend op het loon, andere hebben een andere basis, zoals premies of stortingen die een werkgever doet voor aanvullende socialezekerheidsvoordelen of zelfs het CO2-uitstootgehalte van bedrijfsvoertuigen.

 Maar dé Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (ik schrijf die voor de duidelijkheid maar met een hoofdletter) waarnaar vakbondsleider Jan Vercamst verwijst, is een bijzondere bijzondere bijdrage, die werd ingevoerd met ingang van 1 juli 1994. Zij werd niet ingelast in de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, waar vele bijzondere bijdragen te vinden zijn, maar is blijven hangen in een van de vele programmawetten van de laatste decennia, de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, die voor het overige vooral wijzigingen doorvoert in andere wetten.

Zij wordt geregeld in titel XI van die wet. Zij leidt daar een wat verborgen bestaan, hoewel - of misschiern wel omdat - zij in verschillende opzichten “bijzonder” is.

 

Ook voor niet-werknemers

Hoewel de bijzondere bijdrage bestemd is voor de financiering van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 108, § 2, wet 30 maart 1994), rust de verplichting om die bijdrage te betalen niet op werkgevers noch (enkel) op werknemers, die klassiek de socialezekerheidsbijdragen betalen. Niet alleen van werknemers, maar ook van de ambtenaren, de magistraten, de beroepspolitici, de bedienaars van de erediensten en zelfs van de gerechtigden op een sociale uitkering wordt een financiële inspanning gevraagd (art. 106 wet 30 maart 1994). Het toepassingsgebied van de bijdrageplicht is m.a.w. gelijkaardig aan dat van de personenbelasting.

 

Ook op andere inkomsten dan beroepsinkomsten

 Bovendien varieert de hoogte van de bijdrage volgens het jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen, zoals vastgesteld door het Wetboek op de Inkomstenbelasting en dus niet volgens de hoogte van het loon (art. 108, § 1, wet 30 maart 1994). De werkgevers komen aan de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid alleen van pas doordat zij als voorschot op de betaling van de bijdrage maandelijks een inhouding moeten verrichten op het loon van hun werknemers. De gedane inhoudingen worden dan bij de afrekening door de Administratie van de directe belastingen in mindering gebracht op het definitief verschuldigd bedrag.

 De basis voor de bijdrage is de som van het totale netto-inkomen van elke persoon die deel uitmaakt van het gezin, “vastgesteld overeenkomstig de artikelen 7 tot 116, 129 en 228 tot 242 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992” (art. 107, 2°, wet 30 maart 1994). Inkomsten van roerende goederen en kapitalen, zoals dividenden en interest, worden behandeld in de artikelen 17 tot en met 20 van dat wetboek.

 

Conclusie

Het zijn dus niet alleen de werknemers die bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid betalen (wel is zij niet verschuldigd wanneer er in een gezin enkel een actieve of gepensioneerde zelfstandige is ) en ze wordt ook geheven op inkomsten uit kapitaal.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden