Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Esthetische supplementen aan borstpatiënten

van naaldje tot draadje uitgelegd

13 oktober 2016
De Standaard, donderdag 13 oktober 2016, p. 4

In mijn antwoord op de vraag die het kopje vormt van deze “post”, beperk ik mij tot patiënten die zijn opgenomen in tweepatiënten- of gemeenschappelijke kamers.

 Beginsel: geen supplementen in meerpersoonskamers

 In beginsel mogen ziekenhuisgeneesheren enkel bij opname in een individuele kamer supplementen aanrekenen, d.w.z. tarieven die afwijken van de verbintenistarieven of van de tarieven die afwijken van de tarieven die als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming indien er geen akkoord van kracht is (art. 152, § 2, eerste lid, Ziekenhuiswet).

Die basis is de waarde van de sleutelletters voor de honorariumtarieven (koninklijk besluit van 21 februari 2003 tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren en de tandheelkundigen).

 De waarde van de sleutelletters van de prestaties van artsen wordt bepaald in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (art. 35, § 1, tweede lid, Ziekteverzekeringswet).

 De nomenclatuur is terug te vinden in een bijlage bij het koninklijk besluit 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

Borstreconstructie

 Plastische heelkunde maakt het voorwerp uit van artikel 14c van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit.

 Wij vinden daarin terug:

                   “251790 251801 Heelkundige correctie van ingetrokken tepel, per borst K 120                                                                                 Borstreconstructie na een mutilerende ingreep”.

 Volgens artikel 1, 7 §, van de al genoemde bijlage worden “ingrepen met een louter esthetisch karakter” in beginsel niet gehonoreerd.

 Twee vragen rijzen in dit verband:

  1.  behoort de esthetische afwerking van de borstvorm onder “borstreconstructie na een mutilerende ingreep”?

  2. is die esthetische afwerking een (afzonderlijke) ingreep met een louter esthetisch antwoord?

 Het antwoord ligt “verscholen” in een arrest van het Hof van Cassatie van 26 januari 2015 (C.13.0503.N). Je moet het er inderdaad in zoeken, want het arrest heeft betrekking op een andere ingreep, nl. “reducerende borstplatie wegens borsthypertrofie die functionele hinder veroorzaakt”, met het nomenclatuurnummer 251624. Met betrekking tot die ingreep oordeelde het Hof dat “verrichtingen die gewoonlijk bij die ingreep worden uitgevoerd met het oog op een esthetische afwerking van de borstvorm, eveneens onder het nomenclatuurnummer 251624 worden gehonoreerd”. Waarom zou dat anders zijn bij een borstreconstructie? 

 

Conclusie

Voor verrichtingen die bij een borstreconstructie van een kankerpatiënte gewoonlijk bij die ingreep worden uitgevoerd om een esthetische afwerking van de borstvorm te verkrijgen, mogen geen afzonderlijke honoraria worden aangerekend.

Categorieën: Ziekteverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden