Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De Genderpolitie en het ontslag van zwangere werkneemsters

De nieuwe bevoegdheden van de Vlaamse Ombudsdienst

09 juli 2015
De Standaard, donderdag 9 juli 2014, p. 6

Het federaal arsenaal...

Bij een arbeidsjurist roept de zin in het kopje de volgende bedenkingen op:

1. je kan altijd iemand voor de rechter “slepen“, ook als je daardoor zelf aan het slippen kunt gaan omdat je vordering worden afgewezen (maar ik geef toe: dit is een beetje flauw);

2. een afwijzing van de vordering van een ontslagen zwangere werkneemster zal er komen als de werkgever kan bewijzen dat hij de vrouw ontslaat om een reden die niets te maken heeft met haar zwangerschap;

3. de vordering van de werkneemster strekken tot het verkrijgen van, naast de eventuele opzeggingsvergoeding, de forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon waarin artikel 40 van de Arbeidswet voorziet (zij zou ook kunnen proberen tevens de forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon te verkrijgen die artikel 18 van de Genderwet toekent bij discriminatie op grond van het geslacht in het kader van de arbeidsbetrekkingen; de vergoeding van maximaal 17 weken loon wegens kennelijk onredelijk ontslag op basis van artikel 9 van de CAO nr. 109 is niet cumuleerbaar met de vergoeding wegens schending van het ontslagverbod bij moederschap).

 

... nu aangevuld met een Vlaamse sleepdienst?      

Maar de prangende vraag die de in het kopje geciteerde passus bij de arbeidsjurist oproept, is onvermijdelijk: is het nog niet genoeg? Is het de bedoeling aan de hierboven geschetste federale sanctiemechanismen nog iets toe te voegen op het Vlaamse niveau? Want inderdaad, De Standaard heeft het over het gisteren goedgekeurde decreet van een Vlaams parlement houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst (dat laatste kort ik af als Ombudsdienstdecreet).

 Bij een eerste lectuur van het wijzigingsdecreet stellen we al vast dat de woorden zwangerschap en ontslag in ieder geval niet voorkomen in het decreet.

 Het nieuwe artikel 17quater, §1, van het Ombudsdienstdecreet geeft aan de Vlaamse ombudsman (ja, zo staat het er: niet ombudspersoon of –dienst, zoals in het opschrift van het decreet) samengevat de bevoegdheid (1) onafhankelijke bijstand te verlenen aan de slachtoffers van discriminatie bij de afwikkeling van hun meldingen of klachten van discriminatie, (2) daarbij bemiddelend op te treden, (3) de afhandeling op te volgen en (4) in rechte optreden in geschillen ingeval van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

 

Maar, men moet daarbij in acht nemen, zo volgt uit het geheel van het Ombudsdienstdecreet, dat De Vlaamse ombudsdienst bij die opdrachten, in overeenstemming met de bevoegdheidsverdelende regels, enkel bevoegd is zijn opdracht en bevoegdheden uit te oefenen binnen de perken van de materiële bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Het gaat m.a.w. om klachten van burgers over de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en andere bestuursinstanties. De Vlaamse Ombudsdienst kan weliswaar ook klachten behandelen tussen en ten aanzien van om het even welke natuurlijke en rechtspersonen, overheidsinstanties en privépersonen, maar enkel voor zover voor zover de genderdiscriminatie betrekking heeft op bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

 

Conclusie

Neen, het is niet zo dat de ontslagbescherming van zwangere werkneemsters in particuliere ondernemingen nu ook een Vlaamse uitbreiding krijgt.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden