Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 23 augustus 2016, p. 20-21

Het recht op een goede babbel. Bestaat dat wel?

Alvast collega Koen Dewettinck van de Vlerick Business School is het niet zeker, want hij zegt: “Een goede babbel is niet alleen nuttig [dat is blijkbaar stellig zo], maar lijkt me ook een recht [dat is dus minder evident]”. Maar hij is dan ook professor personeelsbeleid. Laten wij hem even uit de twijfel helpen.

In zijn formele bepalingen houdt het arbeidsrecht niet echt van babbelen.

 

 Plakken

Van oudsher houdt de wetgever van aanplakking. Dat beklijft ten minste. Een mooi voorbeeld is de aankondiging van een tijdelijke afwijking van de werkroosters vermeld in het arbeidsreglement (art. 14, 1°, derde lid, Arbeidsreglementenwet). Maar het gaat dan in de regel niet om de individuele verhouding tussen werkgever en werknemer en bovendien is aanplakking eenrichtingsverkeer. De eigenlijke collectieve dialoog gebeurt in de overlegorganen.

 

Schrijven

In individuele arbeidsverhoudingen krijgen schriftelijke mededelingen krijgen de voorkeur. Treffend in dit verband is de CAO nr. 22 op het onthaal van nieuw aangeworven werknemers in de onderneming. Volgens de termen van die cao kan een werkgever nieuwkomers verwelkomen zonder ook maar één woord met hen te spreken. Alle inlichtingen, ook die welke “hun integratie, hun aanpassing en hun ontplooiing in de onderneming kunnen bevorderen” moeten in beginsel schriftelijk worden gegeven (art. 7, derde lid, CAO nr. 22).

 

Babbelen

Maar er zijn uitzonderingen waarbij de wetgever een gesprek oplegt. Ik zie er op het eerste gezicht een viertal.

1. Als de werkgever naar aanleiding van een klacht van een werknemer die meent schade te ondervinden als gevolg van psychosociale risico’s op het werk, overweegt individuele maatregelen te nemen die de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, moet hij de werknemer horen (art. 30, tweede lid, koninklijk besluit KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk

2. De werknemer die bij toepassing van de procedure van indirecte individualisering verantwoordelijk wordt gesteld voor een onregelmatigheid bij het gebruik van de onlinecommunicatiemiddelen, moet door de werkgever worden uitgenodigd voor een gesprek om de werknemer de kans te bieden zijn bezwaren met betrekking tot de voorgenomen beslissing of evaluatie uiteen te zetten en het gebruik van de hem ter beschikking gestelde elektronische onlinecommunicatiemiddelen te rechtvaardigen (art. 17 CAO nr. 81 van 26april 2002  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens).

3. Vooraleer tot het ontslag van de werknemer in het kader van een collectief ontslag over te gaan, moet de werkgever in herstructurering de werknemer bij aangetekende brief uitnodigen tot een onderhoud om hem in te lichten over de diensten die door de tewerkstellingscel kunnen aangeboden worden, de gevolgen van de inschrijving bij de tewerkstellingscel, zoals het recht op inschakelingsvergoeding en het eventueel recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (art. 10, §, koninklijk besluit 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen).

4. Op verzoek van de werknemer aan wie een outplacementbegeleiding wordt aangeboden, heeft er een onderhoud plaats met de werkgever (art. 6 CAO nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement).

Slechts in het tweede gesignaleerde geval is sprake van een gesprek. In het eerste geval heeft de wet het over horen, wat een passieve opstelling van de werkgever niet uitsluit. In de twee andere wordt de term onderhoud gebruikt, wat niet direct op een “losse babbel” wijst.

Maar daarbuiten? Niets. Buiten de hierboven onder 3 gesignaleerde situatie verplicht geen enkel wettelijk voorschrift de werkgever vooraf een gesprek te hebben met de werknemer die hij voornemens is te ontslaan. Ook een publieke werkgever moet dat niet doen op grond van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zo besliste het Hof van Cassatie. En zelfs als het gaat om een ontslag wegens dringende reden, is de werkgever wettelijk niet verplicht de werknemer vooraf in zijn verdediging te horen.

 

Maar er is meer

Toch denk ik dat er een wettelijke verplichting bestaat in dergelijke situaties met de werknemer een gesprek aan te gaan. Zij is te vinden in de eenvoudige regel van de goede trouw die elke contractuele relatie beheerst (art. 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek). In bepaalde gevallen betaamt het niet, is het niet behoorlijk en is het zelfs kennelijk onredelijk dat een werkgever ten aanzien van een werknemer een maatregel neemt zonder hem daarover te spreken. Soms gebieden de loyauteit en correctheid hem dat vooraf te doen, soms kan dat ook achteraf.

Dat kan bij ontslag zo zijn. Maar ook daarbuiten, bv. op basis van een negatieve evaluatie.

 

Conclusie

Als men de verplichting behoorlijk te handelen de plaats geeft die ze verdient, kan men inderdaad zeggen dat de werknemer in bepaallde gevallen, ook bv. als evaluatie, recht heeft op “een babbel”. Of de babbel altijd goed moet zijn, is een andere zaak.

 

 

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden