Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, donderdag 28 november 2013, p. 10-11

Bij de FOD Sociale Zekerheid draagt "het nieuwe werken" blijkbaar niet eenieders goedkeuring weg: een vakbond zou ermee gedreigd hebben het computernetwerk na de kantooruren volledig stil te leggen om de werkgever erop te wijzen dat er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van het personeel na 18.30 uur.

Mag dat wel?

Onder het recht te staken valt dergelijke actie in ieder geval niet: de essentie van staken is het werk neerleggen en daarmee heeft het blokkeren van het computernetwerk niets te maken.

Betekent het dan dat het om een verboden actie gaat?

Niet echt. Het door België bekrachtigd en overigens in het recht van de Europese Unie verankerde Europees Sociaal Handvest (ESH) van de Raad van Europa erkent in zijn artikel 6.4 “het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht”. Collectieve actie is m.a.w. een veel ruimer dan staking.

Dat recht kan maar bij wet worden beperkt en enkel in de mate dat dit “in een democratische samenleving noodzakelijk […] voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden” zegt artikel 31 van het ESH.

Als een vakbond met het blokkeren van het IT-netwerk van de onderneming een signaal wil geven dat er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van de werknemers, gaat het onmiskenbaar om een belangenconflict.

Ten slotte is het feit dat de werkgever de overheid is, niet relevant. Het recht op collectieve actie van het ESH geldt ook voor overheidspersoneel. Om die reden duurde het trouwens tot 1990 eer België, bij wet van 11 juli van dat jaar, het ESH goedkeurde: tot dan was het officiële standpunt dat ambtenaren niet het recht hebben te staken…

Conclusie

Men mag de gevraagde actie bij de FOD Sociale Zekerheid niet zomaar onwettig noemen.

Categorieën: /nl/archive/ Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden