Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het punt van Fernand Huts

Havenarbeid nu

08 december 2013
De Tijd zaterdag 7 december 2013, p. 15

Is het juist dat de wet-Major niet van toepassing is op overheidsbedrijven?

De wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, afgekort als Havenarbeidswet, die men naar zijn initiatiefnemer Louis Major de wet-Major noemt, bevat, anders dan veel andere wetten van het arbeidsrecht, geen bepaling die het personeel toepassingsgebied omschrijft, m.a.w. geen bepaling die aanwijst op welke ondernemingen en personen de wet van toepassing is.

Artikel 1 van de wet luidt integendeel: “Niemand mag in de havengebieden, havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders”. Volgens die tekst geldt dat dus ook voor overheidsbedrijven.

Waarop steunt men zich dan om te beweren dat de wet niet van toepassing is op overheidsbedrijven?

Wellicht menen de ministers van wie sprake is in het krantenartikel, dat dit kan worden afgeleid uit de artikelen 2 en 3 van de wet, die respectievelijk verwijzen naar de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de zgn. CAO-wet en het paritair comité voor de havenarbeid (dat opgericht werd met toepassing van die wet).

Artikel 3, § 1 1°, van de CAO-wet onttrekt aan het toepassingsgebied van die wet, degenen die in dienst zijn van (o.m.) de Staat en “de daaronder ressorterende openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut”, met uitzondering van een aantal met naam genoemde instellingen, zoals Nationale Bank van België en de Nationale Loterij. De nv Bpost komt in die uitzonderingen niet voor, zodat zijn personeel en zijzelf niet onder de CAO-wet vallen.

Betekent dat dan dat de wet-Major niet van toepassing is op de nv van publiek recht Bpost?

De verwijzing in artikel 2 van de Havenarbeidswet naar de CAO-wet, geldt voor de omschrijving van de havengebieden en de havenarbeid. Wat havenarbeid is, wordt meer bepaald omschreven door de koninklijke besluiten die het paritair comité voor de havenarbeid en zijn paritaire subcomités oprichten.

Het is inderdaad van belang te weten wat onder havenarbeid moet worden verstaan, want alleen die verbiedt artikel 1 van de Havenarbeidswet in de havengebieden.

Artikel 2, eerste lid, A van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan (nadien nog vier keer gewijzigd) omschrijft havenarbeid als:

alle behandelingen van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen.”

Het tweede lid omschrijft wat moet worden verstaan onder “alle behandelingen van goederen” en “instellingen”.

De publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard van de werkgever speelt daarbij blijkbaar geen rol.

Conclusie

Het antwoord op de vraag of Bpost al dan niet valt onder de wet-Major, lijkt eerder af te hangen van dat op de vraag of wat Bpost doet havenarbeid is, dan wel van haar publiekrechtelijk karakter.

Zoals Tom Michielsen in de bijhorende commentaar "Onze mening" opmerkt, heeft Fernand Huts dus “ongetwijfeld een punt” (zie hieronder). Maar dan niet in die zin dat Logisport geen havenarbeid zou laten verrichten, maar omdat Bpost dat wellicht wel doet.

Categorieën: Havenarbeid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden