Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het sociaal statuut van de student-ondernemer

(en dat van een jobstudent)

12 mei 2015
De Tijd, dinsdag 12 mei 2015, p. 11

In 2011 voerde de Universiteit Gent met twee andere onderwijsinstellingen het “statuut van student-ondernemer” in. Het gaat hier natuurlijk om een onderwijsstatuut.

Maar wat is het sociaal statuut van een student-ondernemer?

Ondernemer

Hoewel in heel wat wetgevende akten sprake is van ondernemer wordt dat begrip juridisch nergens algemene wijze omschreven. Het dichtst komt nog artikel 1,1°, van het wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, dat onderneming definieert als “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen”.

Een ondernemer is vanzelfsprekend een fysieke persoon. Volgens Van Dale gaat het om een “persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht”. Kan worden betwijfeld dat iemand die geen beroep doet op “vreemde arbeidskracht” geen ondernemer zou zijn, vast staat dat enkel zelfstandigen echte ondernemers kunnen zijn (al bestaan er natuurlijk wel ondernemende werknemers).

Dat een student ondernemer wordt door een eigen (mini-)onderneming te starten en draaiende te houden, impliceert dan ook dat hij dat niet doet onder gezag. In de regel zal een student-ondernemer zelf niet in een arbeidsverhouding werken, zodat hij alleen al om die reden geen werknemer is.

 

 Student-ondernemer als zelfstandige

Is een student-ondernemer dan een zelfstandige? Gelet op de wettelijke definitie van een zelfstandige in het socialezekerheidsrecht hangt dat af van de vraag of hij een beroepsbezigheid uitoefent, d.w.z. een activiteit die streeft naar (beroeps)inkomsten en die op een regelmatige wijze wordt uitgeoefend (art. 3 Sociaal Statuut Zelfstandigen). Of effectief winst wordt gemaakt, is niet relevant.

Student-ondernemer vs. jobstudent: iedereen werknemer?

De rector van de UGent toetst het statuut van student-ondernemer aan dat van jobstudent.

Het woord jobstudent komt helemaal niet voor in de wetgeving. Van Dale definieert jobstudent als “student met een baantje voor maximaal vijftig dagen per jaar”. Daarmee geeft het woordenboek wel een erg Belgisch-juridische invulling aan dat begrip (niet voor niets duidt het jobstudent aan als Belgisch-Nederland). De maximum vijftig dagen komen inderdaad uit de socialezekerheidswetgeving voor werknemers. Die sluit studenten die dat maximale aantal arbeidsdagen per jaar niet overschrijden, onder bepaalde bijkomende voorwaarden uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers, zodat hun werkgever op hun loon niet de gewone socialezekerheidsbijdragen moet afhouden en daarboven betalen (art. 17bis Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Maar voor studenten-ondernemers die niet in een arbeidsverhouding, d.w.z. voor iemand anders, maar voor eigen rekening werken, is die regeling natuurlijk niet relevant. Aangezien er geen wederpartij is die als werkgever zou kunnen worden aangewezen, is zelfs het vermoeden van een arbeidsovereenkomst waarin de wet voorziet voor studenten, niet relevant (art. 121 Arbeidsovereenkomstenwet), zoals trouwens ook de uitbreiding van de socialezekerheidsregeling voor werknemers tot arbeidsverhoudingen met jobstudenten die op zelfstandige basis “in opdracht” werken (art. 3, 8°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

En wat met de 6.000 en de 1.500 euro waarnaar de Gentse rector verwijst? Met nog recht geven op kinderbijslag of  nog persoon ten laste te zijn in de ziektekostenverzekering heeft het alvast niets te maken.

Wellicht wordt met de 1.500 euro de inkomstengrens bedoeld beneden dewelke een zelfstandige als bijberoep geen bijdragen moet betalen op de inkomsten uit zijn beroepsactiviteit als zelfstandige. Maar, zoals in een vorige blog werd geschreven, vereist dat een aanpassing van de regels.

Blijft dan trouwens nog de 6.000 euro die de maximumgrens zou vormen van het loon dat een jobstudent mag verdienen.Misschien heeft het iets te maken met belastingen of studiefinanciering? Maar ik vond geen bedrag van die orde terug op de webpagina van de universiteit daarover. En omdat ik, zoals de meeste juristen, niet houd van cijfers en getallen heb ik mijn zoektocht al vlug gestaakt.

 

Conclusie

Als de rector van de Universiteit Gent ervoor pleit studenten-ondernemers een statuut te geven dat minstens evenwaardig is dan dat van een jobstudent, dan bedoelt zij in ieder geval niet dat zij van de betrokken studenten werknemers wil maken. “Iedereen ondernemer” is overigens voor jongeren een meer geschikt verhaal dan “iedereen werknemer”.

Waarover zij het dan wel heeft, …. is mij niet duidelijk. Ik kan het haar natuurlijk altijd eens vragen. Maar ik zou natuurlijk ook de vraag aan mijn studenten kunnen stellen: over enkele weken starten de examens. 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden