Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 22 - zondag 23 oktober 2016, p. E8

 Koppeling van loon aan anciënniteit

 Wie voor een probleem een oplossing zoekt en die zelf niet vindt of niet zelf kan realiseren, wijst al vlug naar “de politiek”. Voor juristen betekent dit dat men rechtsregels verlangt. Dat is dus klaarblijkelijk wat Frederik Anseel bepleit: een wet die de koppeling van lonen aan anciënniteit inperkt.

 Wat zegt het bestaande arbeidsrecht daarover? Als wij met arbeidsrecht bedoelen “de van de overheid uitgaande normen” is het antwoord simpel: niets. De loonvorming is het prerogatief van de sociale partners en, op het individuele vlak, van werkgever en werknemers. Vrije en autonome onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden behoren tot de garanties geboden door het IAO-Verdrag nr. 98 van 1 juli 1949 betreffende de toepassing van de grondbeginselen van het recht van organisatie en collectief overleg, door België bekrachtigd.

 Volgens het Comité voor vakbondsvrijheid van de Internationale Arbeidsorganisatie kan de inmenging van de overheid in domeinen die traditioneel tot het vrij overleg van de sociale partners behoren, strijdig zijn met het beginsel van vrije onderhandelingen, indien geen waarborgen worden geboden over minimale lonen, de duur van de overheidsinmenging niet in de tijd beperkt is en niet alle middelen van collectief overleg uitgeput zijn vooraleer dwingende overheidsmaatregelen worden opgelegd.

 Vooral dit laatste mag niet uit het oog worden verloren. Zomaar “inbreken” in de collectieve arbeidsovereenkomsten en individuele afspraken terzijde schuiven, strookt niet met het geldende recht.

 

 Verlaging van de jongerenlonen

 Het is overigens niet alleen van vakbondszijde dat bezwaren in die zin te verwachten zijn. Met betrekking tot een andere aangelegenheid, met name die van de voorgenomen verlaging van de jongerelonen, stelde Paul Soete, voormalig ceo van Agoria, zich in De Tijd van vrijdag 21 oktober 2016 terecht de vraag: Hoe ga je dat doen, de minimumlonen onder 21 jaar degressief maken? “Ga je ingrijpen in de bijna 200 cao’s die daarover gesloten zijn in de paritaire comités en subcomités?”:

 

De Tijd, vrijdag 21 oktober 2016, p. 12

 Conclusie

Als overheid in de loonvorming binnenbreken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als men dat volgens de regels van het spel wil doen, tenminste.

Categorieën: Loon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden