Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 26 september 2017, p. 14

Moeten werklozen werkelijk elke job aannemen?

Natuurlijk niet. De werkloosheidsverzekering stelt enkel van het aanvaarden van een passende dienstbetrekking als voorwaarde om een werkloosheidsuitkering toegekend te krijgen ((art. 51, 2de lid, 4°, Werkloosheidsbesluit).

  

Moeten ouders met kinderlast* elke job aannemen

Dat hangt af van de vraag of kinderlast van aard kan zijn het passend karakter te ontnemen aan een dienstbetrekking die, bij hypothese, in alle andere opzichten passend is.

De werkloosheidsverzekering bevat dertien artikelen die aangeven op welke gronden een aangeboden dienstbetrekking niet of wel passend is en dus niet dan wel moet worden aanvaard, op straffe van tijdelijke uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering. Eén regel heeft betrekking op de gezinssituatie: overwegingen van familiale aard, inzonderheid kinderlast, zijn “zonder invloed op het passend karakter van de dienstbetrekking”. Daarmee mag dus in beginsel helemaal geen rekening worden gehouden.

Bij wijze van uitzondering kunnen familiale overwegingen zoals kinderlast wel het passend karakter ontnemen aan een dienstbetrekking, als zij “een zwaar beletsel vormen”. En, zoals kenmerkend voor de werkloosheidsverzekering in het algemeen, aan dat begrip kan niet zomaar invulling worden gegeven. De regels zelf bepalen wat onder zwaar beletsel wordt verstaan: een (1) uitzonderlijke gebeurtenis, (2) onafhankelijk van de wil van de werknemer, (3) die zijn tewerkstelling tijdelijk onmogelijk maakt (art.  32, 1°, Uitvoeringsbesluit Werkloosheidsverzekering).

Het loutere hebben van kinderen valt daaronder natuurlijk niet. Dat men niet zomaar van de een op de andere dag, meer bepaald de dag waarop men een job die men aangeboden krijgt, zou moeten aanvangen, komt al dichter in de buurt. Aan de laatste twee voorwaarden lijkt alvast voldaan. Dat het niet onmiddellijk vinden van kinderopvang “uitzonderlijk” is, is allicht niet het geval. En daar wringt wellicht het schoentje, zoals Bea Cantillon opmerkt in de “Reactie” die rechts van het artikel in De Standaard staat. 

 

Conclusie

De regels van de werkloosheidsverzekering hebben inderdaad weinig ook voor gezinslast.

*Het woord kinderlast komt niet voor in Van Dale, wel in het Vlaams Woordenboek. Normaal zou ik het dan ook niet gebruiken, maar als ouder en grootouder denk ik dat het best aangeeft welke impact het grootbrengen van kinderen kan hebben in de werkloosheidsverzekering. Het Uitvoeringsbesluit Werkloosheidsbesluit, waarnaar hierboven wordt verwezen, gebruikt de term overigens wel.

Categorieën: Werkloosheidsverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden