Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, maandag 13 november 2017, p. 2-3

"Sexcollega = ex collega"

Dat is de naam van een campagne en een dossier die eind jaren tachtig werden uitgebracht door de toenmalige Staatssecretaris voor maatschappelijke emancipatie Miet Smet. Haar handtekening komt ook voor onder het koninklijk besluit van 18 september 1992 ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst sexueel [sic] gedrag op het werk (men was in die tijd blijkbaar nog niet zo vertrouwd met seks dat men wist dat dit met de ks van kuis wordt geschreven).

Blijkbaar anders dan seksueel gedrag op het werk is dat koninklijk besluit al lang verdwenen. De regels daaromtrent komen thans voor in de Wet Welzijn Werknemers. De definitie van ongewenst seksueel gedrag die het koninklijk besluit van 18 september 1992 gaf, omvatte al “elke vorm van verbaal gedrag”, waaronder sms’jes zeker vallen. Maar de maatregelen waarin dat koninklijk besluit voorzag, waren beperkt tot verplichting in het arbeidsreglement een beginselverklaring op te nemen “omtrent ongewenst sexueel [sic] gedrag op het werk”, een vertrouwenspersoon of dienst aan te wijzen die belast werd met het opvangen, helpen en ondersteunen van de slachtoffers en een procedure vast te leggen voor het behandelen van klachten en de straffen die kunnen worden opgelegd. De Wet Welzijn Werknemers heeft daaraan een heel arsenaal van bijkomende verplichtingen toegevoegd, waaronder de verplichting voor de werkgever ”geschikte maatregelen” te treffen wanneer hem feiten van ongewenst seksueel gedrag op het werk ter kennis worden gebracht. Wanneer de ernst van de feiten het vereist, treft de werkgever de nodige bewarende maatregelen (art. 32septies, § 1, Wet Welzijn Werknemers).

De vraag die ik hier aan de orde stel, is of die verplichting ook weegt op de VRT ten aanzien van de persoon waarover het in bovenstaand artikel in De Standaard gaat (om zijn privacy te beschermen, vermeld ik zijn naam niet).

 

 Werkgever

In de eerste plaats kan men zich afvragen of de VRT wel de werkgever is van de persoon in kwestie, want de verplichting gepaste maatregelen te treffen, legt de Wet Welzijn Werknemers op de werkgever.

De Standaard  noemt de VRT in het bovenstaand artikel “werkgever”, maar daarmee verwijst de krant niet naar de hoedanigheid de omroep had ten aanzien van de persoon in kwestie, want deze laatste wordt even verder “leverancier” genoemd. Weliswaar is de VRT ongetwijfeld een werkgever, maar iin de relatie waarin zij staat tegenover een productiehuis dat diensten en producten levert. Toch is de hoedanigheid van werkgever die de VRT heeft ten aanzien van haar personeel, niet zonder belang, zoals zal blijken aan het eind van dit stukje.

 

Met werkgevers gelijkgestelde personen

De Wet Welzijn Werknemers is niet enkel van toepassing op de werkgevers van werknemers, maar ook op zij die personen tewerkstellen die, “anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon” (art. 2, § 1, 1°, a en 2°, Wet Welzijn Werknemers). Ik denk niet dat de VRT gezag uitoefent over een productiehuis.

 

Leveranciers

Maar de Wet Welzijn Werknemers bevat ook een bepaling voor andere personen dan werkgevers, werknemers en daarmee gelijkgestelde personen: alle andere personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van ongewenst seksueel gedrag op het werk (art. 32bis, 1ste lid, Wet Welzijn Werknemers). Hieronder vallen dus ook leveranciers, hun personeel en de freelancers op wie zij een beroep doen: als zij in contact komen met werknemers, geldt een absoluut verbod van ongewenst seksueel gedrag in hun onderlinge verhoudingen. Overtreding van dat verbod is zelfs strafbaar (art 119 Sociaal Strafwetboek). Wel kunnen zij de concrete beschermingsmaatregelen van de Wet Welzijn Werknemers, zoals een psychosociale interventie, enkel inroepen als zij werknemer zijn. Zij moeten daarbij dan gebruik maken van het instrumentarium van hun eigen werkgever.

 

Conclusie

De Wet Welzijn Werknemers beschermt tegen ongewenst seksueel gedrag van een leverancier van de VRT, niet alleen (1) de werknemers van de VRT en (2) de werknemers van die leverancier, maar zelfs (3) zij die op zelfstandige basis voor de leverancier werken als die in contact komen met werknemers van de VRT (of met werknemers van de leverancier) bij de uitvoering van hun werk.

De "sexcollega" van de campagne van dertig jaar geleden is een ruim begrip geworden.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden