Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, maandag 28 april 2015, p. 25

Hier is dat bijkomend advies

 

De regeling

Met ingang van dit jaar geldt voor werknemers die een loopbaan van ten minste 45 jaar bewijzen of die, zelfs zonder dergelijke loopbaan, vanaf 1 januari van het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, niet meer de betalingsvoorwaarde dat zij geen inkomsten mogen hebben uit een beroepsbezigheid die een bepaald bedrag overschrijden (art. 64, § 2, Algemeen Reglement Werknemerspensioenen).

Maar voor wie met vervroegd pensioen is en geen loopbaan heeft van ten minste 45 jaar, geldt wel nog een systeem van “toegelaten arbeid”: als hij of zij beroepsinkomsten van een bedrag dat een grens overschrijdt, wordt de betaling van hun pensioen geschorst naar rata van een percentage van het pensioenbedrag dat gelijk is aan het percentage waarmee de inkomstengrens worden overschreden. (art. 64, § 2A, § 3 en § 6 Algemeen Reglement Werknemerspensioenen).

Zoals De Standaard terecht opmerkt, worden een opzeggingsvergoeding, een afscheidsvergoeding, een ontslagvergoeding en elk als zodanig geldend voordeel die ten vroegste een aanvang nemen op 1 januari 2015, vanaf 1 januari 2015 beschouwd als inkomsten uit een beroepsactiviteit en dit zowel voor pensioenen die ingaan vóór 1 januari 2015 als voor pensioenen die nadien ingaan (art. 64, § 1, tweede lid, Algemeen Reglement Werknemerspensioenen; art. 10, tweede en derde lid, koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen).

Voor de toepassing van die regeling “wordt een opzeggingsvergoeding, afscheidsvergoeding of een ontslagvergoeding of elk als zodanig geldend voordeel geacht gelijkmatig gespreid te zijn over de duur van de opzeggingstermijn” (art. 64, § 1, derde lid, Algemeen Reglement Werknemerspensioenen).

Volgens de steller van het artikel in De Standaard, is de tekst minder duidelijk over “vrijwillige vertrekvergoedingen, zoals een gouden handdruk of een afscheidspremie”. Volgens hem of haar zal “bijkomend advies” moeten uitwijzen of die vergoedingen volledig als het inkomen worden beschouwd in het jaar van de uitkering, dan wel of ze ook gespreid in de tijd worden bekeken.

 

De woordenboeken

Welnu, geachte F.H. uit Kruibeke (de persoon die de vraag stelde), hier volgt dat bijkomend advies. In redelijkheid kan men niet ontkennen dat een vergoeding toegekend bij het vrijwillig vertrek van een werknemer, of men die nu gouden handdruk, afscheidspremie of een andere naam geeft, een “afscheidsvergoeding” (“une indemnité de départ”) is in de zin van het hierboven geciteerde artikel 64, § 1, derde lid, van het Algemeen Reglement Werknemerspensioenen. Het zou verkeerd zijn uit het woord vergoeding (“indemnité”) af te leiden dat de werknemer schade moet hebben geleden door het ontslag, wat niet het geval is bij vrijwillig vertrek. Vergoeding, zo leert het woordenboek, kan ook worden toegekend “voor bewezen diensten” (Dikke Van Dale - zo heet de elektronische online versie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal op www.vandale.nl - tw. vergoeding). En bij “indemnité de départ” vermeldt het woordenboek “cf. FAM. Parachute doré”, op zijn beurt gedefinieerd als “indemnité de départ négociée par un dirigent qui accepte de démissioner, qui est écarté (Le Petit Robert pour iPad, 2013,  twn. « indemnité » en « parachute »).

Categorieën: Pensioenen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden