Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Socialezekerheidsbijdragen op auteursrechten

Het Promarrest van 15 september 2014

15 oktober 2014
De Tijd, woensdag 15 oktober 2014, p. 12

 Als we De Tijd moeten geloven, krijgen juristen kop noch staart aan het cassatiearrest van 15 september 2014 over socialezekerheidsbijdragen in de werknemersregelingen op auteursrechten. Ik noem het gemakkelijkheidshalve maar het “Promarrest” omdat de werkgever van wie bijdragen werden gevorderd, de vzw International Prom Orchestra is.

 Nochtans maakt het arrest een in wezen zeer eenvoudige toepassing van de wetsbepalingen die de basis vaststellen waarop die bijdragen worden berekend. Wie dat niet gelooft, moet maar eens nalezen wat ik daarover vorige vrijdag schreef in de aflevering 41-2 1014 van de nieuwsbrief SoCompact (vlot te bereiken via www.socompact.be). Ik zou de case zelfs aan een student durven stellen.

 

De Auteurswet zegt niets over socialezekerheidsbijdragen

Ik wil aan wat ik in SoCompact schreef, enkel het volgende toevoegen. Anders dan de Philippe Nothomb volgens De Tijd zou hebben gezegd, stelt de Auteurswet helemaal niet dat dat vergoedingen voor auteursrechten los staan van het loon, laat staan dat hij dat “duidelijk” zou zeggen. Niet alleen komt de term loon (of een equivalent daarvan) niet eens voor in de Auteurswet. Die wet zou ook helemaal niet (onrechtstreeks of impliciet, want hij handelt daarover niet) kunnen bepalen dat auteursrechten geen loon zijn in de zin van de socialezekerheidswetgeving voor werknemers. De basis waarop de RSZ bijdragen kan vorderen, wordt – behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling in andere zin, die er hier niet is - bepaald door de socialezekerheidswetgeving zelf.

 

"Ceci n'est pas de la rémunération"

 Om diezelfde reden is het irrelevant dat de fiscale wetgeving auteursrechten niet als loon zou aanmerken. Het is al altijd zo geweest dat het antwoord op de vraag wat loon is, verschilt naargelang van de wetgeving die men moet toepassen. Zelfs binnen het sociaal recht is loon iets anders in het arbeidsrecht dan in de socialezekerheidswetgeving en in deze laatste verschilt de samenstelling van het loon bijvoorbeeld nog naargelang het gaat om de basis voor de berekening van de bijdragen dan wel om de vraag wat in het loon zit waarop arbeidsongevallenuitkeringen worden berekend. Dat maakt nu eenmaal deel uit van de (relatieve) autonomie van de verschillende rechts pakken en hun onderdelen en is het gevolg van deels een aparte ontwikkeling van de regelgevingen, deels hun verschillende finaliteit.

 

Chaos?

 Vanuit conceptueel standpunt kan men dat betreuren, maar van rechtsonzekerheid zou ik toch niet durven gewagen: iedere jurist weet dat begrippen kunnen verschillen naargelang van de context waarin zij moeten worden gehanteerd en kan uitmaken waarin die verschillen bestaan. Het gaat eerder om een gebrek aan harmonisering, aan eenvormigheid.

Al vind ik dat de uitspraak van het Hof van Cassatie niet voor kritiek vatbaar is, dat betekent niet dat ik, overigens zelf auteur zijnde, het een gelukkige zaak vindt dat op auteursrechten socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Zoals ik uiteenzet in de SoCompact-aflevering waarnaar ik hierboven verwees, is dat trouwens ook het geval in de zelfstandigenregeling, tenzij de auteursrechten worden verdiend in het kader van een bijberoep. Of er in dat opzicht sprake is van ongelijke behandeling tussen werknemers die auteursrechten genieten in hoofd- of bijberoep enerzijds en zelfstandigen die daarop aanspraak kunnen maken in de bijberoep, is, zoals Martine Simonis terecht opmerkt, het onderzoeken waard.

 

Conclusie

 Men kan Hof van Cassatie niet verwijten met het "Promarrest" van 15 september 2014 rechtsonzekerheid te hebben gecreëerd. Het arrest maakt een correcte en logische toepassing van de toepasselijke wetteksten. Verder onderzoek kan m.i. niet tot een andere conclusie leiden.

 Dat het onrust heeft gezaaid, is een andere zaak. Maar het zal aan de wetgever zijn die onrust weg te nemen.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden