Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, maandag 24 november 2014, p. 1

Recht op arbeid

Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen van wel. Artikel 23 van de Belgische grondwet vermeldt dat recht in het 2° van zijn derde lid. Ook artikel 1 van het (herziene) Europees Sociaal Handvest gewaagt van recht op arbeid. En zo zijn er nog andere internationale akten.

 Maar zoals blijkt uit beide voornoemde bepalingen, heeft het recht dat daarin is vervat, niet als inhoud dat iedere burger of werknemer zich tegenover andere burgers of werknemers daarop zou kunnen beroepen om bijvoorbeeld als werkwillige vrije toegang te krijgen tot de onderneming. Het recht op arbeid is een sociaal-economisch grondrecht, dat een verplichting oplegt aan de overheid om de voorwaarden te creëren, onder andere wat betreft de beroepskeuze. Middelen daartoe zijn werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, kosteloze arbeidsbemiddelingsdiensten, beroepskeuzevoorlichting en vakopleiding.

 

En de vrijheid van arbeid?

Artikel II.3 van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht noemt in dat verband de vrijheid van ondernemen: “Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.” Of een werkwillige of zijn werkgever de vrijheid van arbeid die daarin vervat zit, kan inroepen tegen stakers of een stakerspost is niet evident. Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van wetboek blijkt weliswaar dat de materieelrechtelijk invulling van dat recht ruim moet worden ingevuld. Maar in ieder geval was het niet de bedoeling de vrijheid van ondernemen tot een grondrecht te verheffen.

 http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?&dossierID=2543&legislat=53

 Toch is er een verdragsbepaling die enigszins in die richting gaat van de erkenning van een recht in de voornoemde zin. Artikel 1. 2 van het Europees Sociaal handvest legt de overheid op "het recht van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen werkzaamheden daadwerkelijk te beschermen". Als werkwilligen die omwille van een staking niet kunnen werken, hebben zij geen recht op loon. Op het eerste gezicht is het niet uitgesloten dat rechters die bepaling zo invullen dat zij een rechtsgrond biedt om stakers te bevelen werkwilligen tot het werk toe te laten?

 Recht te staken

Hoe dan ook, tegen het recht op staken kan een vrijheid van arbeid niet op. Het recht te staken is een onbetwist grondrecht. Artikel 6.4 van het Europees Sociaal Handvest legt de overheid de verplichting op het recht te staken van de werknemers te eerbiedigen.

Die bepaling, waarvan wordt aangenomen dat zij rechtstreekse horizontale werking heeft, is overigens de positiefrechtelijke grondslag van het recht te staken in België. Dergelijk recht komt inderdaad niet voor in de Belgische grondwet, noch in enige andere Belgische wettelijke bepaling.

 Sommigen zullen zeggen dat artikel 6.4 geen grondrecht tot staken om politieke redenen inhoudt, aangezien de bepaling het heeft over het recht te staken “in gevallen van belangengeschillen” tussen werkgevers en werknemers. Maar dan is er nog altijd het fameuze cassatiearrest van 21 december 1981 dat  een vrijwel onbeperkt recht te staken steunt op een a-contrarioredenering: wie bij om het even welke stakingsaktie niet opgeëist is, heeft het recht te staken.

 

Conclusie

 In België is het recht te staken beter verankerd in de rechtsorde dan het recht op arbeid of, beter uitgedrukt, het recht om onbelemmerd de arbeid te verrichten die men op basis van een arbeidsverhouding moet uitvoeren.

 

Categorieën: Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden