Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Staking en de dood

Wat als een wegblokkade dood en verderf zaait?

26 oktober 2015

Het stakingsrecht en de dood

De Standaard, vrijdag 23 oktober 2015, p.14

Wie heeft gelijk?

Zou de FGTB aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de dood van de Deense toeriste als hij rechtspersoonlijkheid had gehad? Ja, zo denkt men, althans volgens het krantenartikel “bij de NVA”.

 Volgens Roger Blanpain daags voordien in dezelfde krant, zou niet de vakbond, maar “de vakbondsleider die het bevel gaf voor de wegblokkade”:

De Standaard, donderdag 22 oktober 2015, p.4

 Fout

Aansprakelijkheid veronderstelt een fout. Betogen en staken zijn dat als zodanig zeker niet, posten (deelnemen aan een stakingspost of-piket) als zodanig evenmin. Maar wegblokkades zijn dat zeker.

 De Wegcode bepaalt dat

  • het  verboden is het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen (art. 7.3);
  • alleen de motorvoertuigen en hun aanhangwagens, met uitzondering van de bromfietsen, de landbouwvoertuigen en de slepen van kermisvoertuigen, alsook de vierwielers zonder passagiersruimte tot het verkeer op autowegen worden toegelaten (art. 22.1.).

 Het gaat respectievelijk om

  • een overtreding van de tweede graad (art. 2, koninklijk besluit 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruk van de openbare weg),  bestraft met een geldboete van  20 tot 250 euro 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet);
  • een overtreding van de eerste graad, bestraft met een geldboete van 10 tot 250 euro (artikel 29, §2, eerste lid, Wegverkeerswet).

 De fout staat dus onmiskenbaar vast: het gaat om een misdrijf. Dat dit begaan werd in de opwinding en de emoties die gepaard kunnen gaan met een staking of collectieve actie, kan alleen een verzachtende omstandigheid kunnen zijn en leiden tot vermindering van de boete (art. 29, §4, Wegverkeerswet). Maar een misdrijf blijft het.

 

Toerekening van de fout

Misdrijven kunnen enkel worden toegerekend aan personen, hetzij natuurlijke of fysieke personen, hetzij rechtspersonen. De FGTB is noch het een, noch het andere.

 Alleen de personen die aan de wegblokkade hebben deelgenomen, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd voor de hierboven genoemde overtredingen, eventueel aangevuld met het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg (art. 418 Strafwetboek). Dat misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig tot duizend euro (art. 419 Strafwetboek).

 Als een “vakbondsleider” de wegblokkade zou hebben "een bevolen “zou het openbaar ministerie eraan kunnen denken in het bijzonder of zelfs uitsluitend die te vervolgen. Dat is een kwestie van opportuniteit.

 

Schade

De schade die de Deense toeriste heeft geleden, staat met haar overlijden.

 

 Oorzakelijk verband tussen fout en schade.

 Hier rijst echter een bijkomende vraag: is de dood van de Deense toeriste wel het gevolg van het feit dat de chirurg met een vertraging het ziekenhuis bereikte? Alleen een onderzoek kan aan het licht brengen of (1) het zeker is dat de vrouw niet zou zijn overleden als de chirurg vroeger in de kliniek was geraakt (2), het zeker is dat de vrouw toch zou zijn overleden als de chirurg vroeger het ziekenhuis had bereikt of (3) zowel het ene als het andere mogelijk is, maar niet met zekerheid gekend.

 Gaan we er vanuit dat het laatste het geval was, dan is de schade niet het overlijden van de vrouw, maar het verlies van de kans dat zij niet zou zijn overleden als er geen wegblokkade was geweest.

 

Conclusie

De wegblokkade van 21 oktober 2015 zou wel eens kunnen blijken dodelijk te zijn geweest. Niet voor het stakingsrecht, zoals sommigen misschien hopen, maar dan toch voor het fenomeen wegblokkade.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden