Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het recht ontslagen te worden

SWT op basis van een gebruik

20 oktober 2014
De Standaard, maandag 20 oktober 2014, p. 24

Om te kunnen “switten”, d.w.z. gebruik te kunnen maken van het Systeem van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, moet een werknemer ontslagen worden zonder dringende reden.

 Op het eerste gezicht zou een onderneming die wenst te verhinderen dat een werknemer van dat recht gebruik maakt, kunnen weigeren hem te ontslaan.

 Maar volgens vakbondssecretaris Rik Desmet van het ABVV is het in de bouwsector "vaste prik" dat een werkgever niet weigert in te gaan op de vraag van een werknemer ontslagen te worden met het oog op SWT.

 Van Dale definieert de uitdrukking “dat is vaste prik” als “dat gebeurt, dat doet hij (enz.) geregeld”.

 In de mate dat daarmee een gebruiker wordt bedoeld kan inderdaad sprake zijn van een recht ontslagen te worden.

 

 Vaste prik

Een gebruik is inderdaad een door de wet erkende rechtsbron. In deze context gaat het blijkbaar niet zozeer om een ondernemingsgebruik waarvan sprake in artikel 51, 9°, van de Cao-wet, maar om een bedrijfstak- of sectorgebruik zoals bedoeld in artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek: overeenkomsten verbinden ook tot de gevolgen die eraan worden toegekend door het gebruik.

 Van een gebruik kan maar sprake zijn als het gaat om een praktijk die algemeen, bestendig en vast is, dit wil zeggen toegepast wordt ten aanzien van alle werknemers over welbepaalde categorie daarvan, gedurende een langere tijd aangehouden wordt en een vast patroon vertoont. Altijd de vraag inwilligen van werknemers ontslagen te worden met het oog op SWT, zou daaraan kunnen beantwoorden.

 Het is zelfs mogelijk, denk ik, dat in de SWT-cao vast te leggen. Ik zie inderdaad niet in met welke hogere rechtsbron een dergelijke verbintenis te ontslaan, in strijd zou zijn. Maar ik vind niet onmiddellijk dergelijke verbintenis terug in de toepasselijke cao 13 juni 2013, gesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf, “houdende toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf – fbz-fse Constructiv “ en die van 7 april 2011 en 16 juni 2011 met hetzelfde onderwerp.

 

 En de werkloosheidverzekering?

Is vragen te worden ontslagen dan niet in strijd met de toekenningsvoorwaarde dat, om recht te hebben op werkloosheidsuitkering, de werknemer onvrijwillig zonder werk moet zijn (art. 44 Werkloosheidsbesluit)? De werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil; bv. omdat hij een passende dienstbetrekking verlaat zonder wettige reden, kan toch uitgesloten worden van het genot van werkloosheidsuitkering (art. 51, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit).

 Ja, maar SWT-ers vallen niet onder die bepaling (art. 22 koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

 

Conclusie

 Het lijkt mogelijk dat werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf op grond van een gebruik verplicht zijn in te gaan op de vraag van hun werknemers ontslagen te worden met het oog op SWT.

Categorieën: SWT (brugpensioen)

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden