Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Vrijwillig op brugpensioen gaan

Het verschil met dat gedwongen doen

09 december 2014
De Morgen, dinsdag 9 december 2014, p. 7

 Een verschil maken tussen verplicht en vrijwillig brugpensioen (of beter: SWT) lijkt op het eerste gezicht absurd. Inderdaad, zoals het artikel in De Morgen vermeldt, impliceert het SWT dat de werknemer een vervangingsinkomen krijgt dat uit twee delen bestaat: een werkloosheidsuitkering en een aanvulling daarop ten laste van de werkgever. En om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, moet een werknemer onvrijwillig werkloos zijn. Bij SWT houdt dat in dat hij moet ontslagen worden. “Vrijwillig ontslagen worden”, lijkt een contradictie: ontslag is een eenzijdige rechtshandeling waarvoor enkel de vrije wil, meer bepaald een geldige wilsuiting, vereist is van degenen die daartoe overgaat, niet van de bestemmeling. De werknemer heeft in beginsel niets te willen. Of hij een ontslag al dan niet "aanvaardt", is irrelevant.

 Bij SWT liggen de zaken enigszins anders.

Weliswaar gaat de regelgeving niet zover dat zij de werknemer die gebruik wil maken van het SWT, vrijstelt van de principiële toekenningsvoorwaarde werkloos te zijn "wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil”(artikel 44 Werkloosheidsbesluit). Maar wie in het systeem stapt, stelt zich wel niet bloot aan de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering waartoe het "werkloos worden wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil" in beginsel aanleiding geeft. Technisch uitgedrukt: SWT-ers vallen niet onder artikel 51 van het Werkloosheidsbesluit (art. 22 van het SWT-besluit).

Met andere woorden: de werknemer die vraagt ontslagen te worden met het oog op SWT, zal daardoor niet het recht op werkloosheidsuitkering ontzegd worden, zoals dat in andere situaties wel het geval is.

En er is nog iets. De interprofessionele CAO nr. 17, die aan de basis ligt van het stelsel van brugpensioen vanaf de leeftijd van zestig jaar en die vaak als referentiekader dient voor sectorale en ondernemings-cao's over SWT, voorziet bij voorgenomen ontslagen in overleg in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging over eventuele prioriteit voor werknemers die aan de voorwaarden voor SWT voldoen. Bovendien biedt die cao de in aanmerking komende werknemers het recht in een individueel gesprek met de werkgever bezwaren tegen het voorgenomen ontslag kenbaar te maken. Pas nadien mag tot ontslag worden overgegaan. De werknemer die, ondanks zijn bezwaren, toch wordt ontslagen, kan de aanvullende vergoeding en dus het SWT weigeren, in welk geval hij blijft deel uitmaken van "een arbeidsreserve " (artikel 10).

 

 Conclusie

 Met gedwongen brugpensioen wordt wellicht bedoeld dat alle beoogde, voor SWT in aanmerking komende werknemers worden ontslagen, zonder dat overleg of bezwaren het ontslag van sommigen kunnen vermijden.

 Vrijwillig brugpensioen zou er dan op neer komen dat enkel de werknemers die geen bezwaar hebben in het SWT te stappen, met dat doel worden ontslagen.

PS Voor de ouderen onder ons: brugpensioen op verzoek ("à la carte") heeft nog een korte tijd (1977-1978) bestaan. Het was het "wettelijk" brugpensioen, in tegenstelling tot het "conventioneel" brugpensioen. De toevoeging "conventioneel", verwijzend naar de noodzaak van een cao, mag na 35 jaar wel eens worden weggelaten: alle brugpensioenen waren vanaf 1979 "conventioneel", zoals het SWT.

Categorieën: SWT (brugpensioen)

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden