Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Vanuit het buitenland komende recht hebben op socialezekerheidsbescherming in België

Een minuut werken in België volstaat en zelfs dat is niet altijd vereist.

02 maart 2014

Een EU’er die in eigen land ‘in orde is’ met de sociale zekerheid en in België komt werken en wonen, heeft na een korte periode ook in ons land recht op alle sociale verworvenheden zoals werkloosheidsuitkeringen, kindergeld en terugbetaling van de gezondheidszorg”.

Guy TEGENBOS in De Standaard, dinsdag 25 februari 2014, p. 11

 

Waar staat dat in de wet en hoe lang is kort?

Het antwoord is niet zo eenvoudig. Het verschilt naargelang van de socialezekerheidsregeling. Ik beperk mij tot de drie opgesomde socialezekerheidsregelingen.

 

Werkloosheidsverzekering

Om een virtueel recht op werkloosheidsuitkering te hebben, d.w.z. om werkloosheidsuitkeringen toegekend te kunnen krijgen als men zich in de voorwaarden daarvoor bevindt, moet de werknemer in beginsel een aantal arbeidsdagen met betaling van socialezekerheidsbijdragen kunnen verantwoorden in een bepaalde referentieperiode, wachttijd genoemd.

Maar, zo bepaalt artikel 37, § 2, van het Werkloosheidsbesluit, in het buitenland verrichte arbeid komt in aanmerking wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die in België aanleiding zou geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid, met inbegrip van de sector werkloosheid. M.a.w. de wachttijd kan ook worden “ingevuld” met arbeidsprestaties die als werknemer in het buitenland werden verricht zonder dat bijdragen werden betaald in de Belgische socialezekerheidsregeling voor werknemers.

Als voorwaarde is wel gesteld dat de werknemer, na de in het buitenland verrichte arbeid, “tijdvakken van arbeid als loontrekkende heeft vervuld krachtens de Belgische regeling”. In mensentaal uitgedrukt, betekent dit dat de betrokkene minstens één arbeidsdag (de korte periode waarvan sprake in het artikel in De Standaard) als werknemer (of persoon tot wie het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers is uitgebreid) moet hebben gewerkt in België. 

 

Gezinsbijslagregeling

Het recht op “kindergeld”, dat de wet kinderbijslag noemt, en, nog ruimer opgevat, op alle gezinsbijslagen, komt toe aan de in België tewerkgestelde werknemers (art. 51, § 1, 1°, Kinderbijslagwet Werknemers).

De wet stelt geen andere voorwaarden. M.a.w. één enkele dag in België tewerkgesteld worden, volstaat opdat recht op gezinsbijslag in de werknemersregeling zou ontstaan.

 

Terugbetaling van gezondheidszorg

Dit is de moeilijkste van de drie regelingen.

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Vooreerst moet men werknemer (of persoon tot wie de socialezekerheidsregeling voor werknemers is uitgebreid) zijn om te vallen onder de Belgische ziektekostenverzekering (art. 32, 1°, Ziektewet).  Dat betekent dat men in beginsel verbonden moet zijn door een arbeidsovereenkomst.

 Opdat een werknemer aanspraak zou kunnen maken op tegemoetkomingen van de ziektekostenverzekering, moet die in beginsel een wachttijd hebben doorlopen gedurende welke socialezekerheidsbijdragen moeten zijn betaald. De betrokken werknemer moet in orde zijn met de bijdragebetaling op een minimumloon in het tweede voorafgaande kalenderjaar (art. 121, § 2, art. 130  en 131 Uitvoeringsbesluit Ziektewet)

Vraag is of ook arbeid in het buitenland meetelt om uit te maken of iemand de wachttijd heeft vervuld en ook nadien nog in orde is met de bijdrageregeling.

Wat EU-landen betreft – en daarover gaat het hier -  is het antwoord positief.

Bij de toepassing van socialezekerheidsregels die het verkrijgen en het behoud van het recht op prestaties afhankelijk stellen van de vervulling van tijdvakken van verzekering of van werkzaamheden in loondienst, moet de instellingen van sociale zekerheid van de lidstaten voor zover als dat nodig is, rekening houden met de overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering en werkzaamheden in loondienst, alsof die tijdvakken vervuld zijn overeenkomstig de wetgeving die de instelling van sociale zekerheid moet toepassen (art. 6 Verordening 883/2004/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels).

 

Conclusie

EU-burgers kunnen op grond van hun arbeid in het buitenland recht op socialezekerheidsuitkeringen in België doen ontsaan. 

De korte periode van arbeid in België die dan vereist is, komt eigenlijk neer op één minuut (werkloosheisdverzekering) of zelfs het louter verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (gezinsbijslagen en ziektekostenverzekering).

Categorieën: /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden