Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wie is student?

Alternative truth in het arbeidsrecht

02 juli 2017
De Tijd, zaterdag 1 juli 2017, p. 41

Studenten en zelfstandigen hebben iets met elkaar gemeen. Iets negatiefs. Beide categorieën worden in het sociaal recht op een negatieve wijze omschreven, de eerste in het arbeidsovereenkomstenrecht, de tweede in het socialezekerheidsrecht.

 Een koninklijk besluit bepaalt welke studenten worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van de titel van de Arbeidsovereenkomstenwet die gewijd is aan de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

 De eerste uitsluiting betreft “de studenten die minstens sedert twaalf maanden werken » (art. 1, 1°, koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten).

 Als je aan een (rechten)student zou vragen of voor die uitsluiting vereist is dat de tewerkstelling (1) ononderbroken is, (2) op basis van dezelfde arbeidsovereenkomst gebeurt en (3) bij dezelfde werkgever moet plaatshebben, dan zou je verwachten dat hij achtereenvolgens antwoordt:

(1)    ja, want ononderbroken zit vervat in het woord “sedert” (“de tijd verlopen na”);

 (2)    neen, want de tekst maakt daarvan geen gewag (werken is toch werken?);

(3)    neen, om dezelfde reden: de tekst maakt daarvan geen gewag.

  Welnu, zo  is het blijkbaar niet. “Algemeen wordt aangenomen” dat het antwoord is: (1) ja, (2) ja, (3) ja. Of, nog sterker, het staat zo op de website van de FOD WASO. Waw, de alternative truth in het recht? 

 Wat is de bedoeling geweest van de werkgever? Eigenlijk is dat een overbodige vraag, want een duidelijke tekst behoeft geen interpretatie. Overigens gaat het hier om een koninklijk besluit, waarvoor geen parlementaire voorbereiding bestaat. Hoewel.

In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit waarover het hier gaat, werd de termijn van twaalf maanden ingevoerd bij wet: vroeger was die inderdaad zes maanden. Welnu, noch in de memorie van toelichting, noch in het verslag van de Kamercommissie is daarover iets terug te vinden. 

Het valt te betreuren dat de minister en de sociale partners aan deze tekst geen aandacht hebben besteed naar aanleiding van de vraag van de eerstgenoemde om advies over twee knelpunten betreffende de reglementering inzake studentenarbeid. Noch in de vraag, noch , die in het advies nr. 2.043 van 28 juni 2017 wordt daarop ingegaan. 

Hopelijk komt dit aspect aan bod in de werkzaamheden van de FOD WASO, die, volgens de minister, zich momenteel beraadt over een eventuele uitwerking van een wettelijke definitie van het begrip student binnen het arbeidsrechtelijk kader.

 

Conclusie

 De regelgevers moeten duidelijk leren schrijven. Dat voorkomt dat anderen hun tijd en energie moeten stoppen in stukjes als dit. 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden