Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, woensdag 17 juni 2015, p. 15

Een grotere vrijstelling betekent een lagere grens

De bijzondere bijdrageregeling voor wie een zelfstandige activiteit als bijberoep uitoefent, wordt, naast de kwantitatieve vereisten die worden gesteld opdat de andere beroepsactiviteit het hoofdberoep zou zijn, bepaald door het bedrag van de netto-belastbare beroepsinkomsten uit de zelfstandige activiteit van het referentiejaar. Als die inkomsten een grensbedrag overschrijden, zijn de gewone bijdragen verschuldigd. Blijven zij beneden het grensbedrag, dan wordt van de zelfstandige “bijberoeper” geen solidariteit gevraagd in de vorm van bijdragen tot de financiering van de sociale zekerheid voor zelfstandigen zonder daaruit enig voordeel te halen.

Het basisbedrag van die grens ligt vast in artikel 12, § 2, van het Sociaal Statuut Zelfstandigen.

Het bedraagt 405,60 euro, geïndexeerd 1.423,90 euro. Zo”veel” mag een zelfstandige die een activiteit als werknemer of ambtenaar heeft die een hoofdberoep vormt, hoogstens op jaarbasis (!) verdienen om geen bijdragen verschuldigd te zijn in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Zijn de inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hoger, dan zijn dezelfde bijdragen verschuldigd als op de inkomsten uit een zelfstandig hoofdberoep.

 

Terug naar de twintigste eeuw?

Het is al sinds 1 januari 1997 op die hoogte vastgelegd. Met ingang van die datum werd het inderdaad verdubbeld als onderdeel van de grootscheepse bezuinigingsoperatie die de toetreding van België tot de eurozone veilig moest stellen (art. 4 koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende financiële en diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie).

Dat België, anders dan Griekenland, nu veilig deel lijkt uit te maken van de eurozone, draagt er misschien toe bij de verdubbeling van het grensbedrag te herzien die er gekomen is om tot de toetreding tot die zone bij te dragen.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden