Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Dopgeld voor Joëlle Milquet

een examenvraag

12 april 2016

De examens zijn in aantocht, zodat ik mij langzamerhand de vragen aan het voorbereiden ben.

Een vraag die ik zou durven stellen aan mijn studenten socialezekerheidsrecht (1ste master rechten), heeft betrekking op de bovenstaande spotprent. Ze luidt simpelweg als volgt.

Roept bovenstaande cartoon sociaalrechtelijke bedenkingen bij u op? Ja antwoorden is niet goed,  neen zeker niet. Wees dus zo volledig mogelijk in uw antwoord.

Het in mijn ogen optimale antwoord volgt hieronder.

 1. Mevrouw Joëlle Milquet is  Brussels gemeenteraadslid en was tot voor kort (ik citeer het maar even in het Frans want in vertaling is een vergissing is vlug gemaakt)  Vice-Présidente, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Als dat haar enige beroepsactiviteiten zijn, is zij geen werknemer en valt zij niet onder de werkloosheidsverzekering, zodat zij om die reden alleen al geen aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.

2. Mevrouw Milquet heeft zelf ontslag genomen uit de Waalse regering.

Zelfs als zij als regeringslid werkneemster zou geweest zijn – quod non – zou zij van het recht op werklosheidsuitkering kunnen uitgesloten worden omdat zij werkloos is geworden wegens omstandigheden afhankelijk van haar wil en meer bepaald een passende dienstbetrekking heeft verlaten zonder wettige reden (art. 51, § 1, eerste lid, en tweede lid, 1°, Werkloosheidsbesluit).

3. Het is, gezien haar onder 1 vermelde achtergrond, merkwaardig dat mevrouw Milquet zich tot de VDAB zou wenden (en niet tot Actiris of de Forem). Maar uitgesloten is het niet.

Maar zelfs bij de laatste twee is mevrouw Milquet aan het verkeerde adres als het haar, zoals blijkt uit de tekening, te doen is om werkloosheidsuitkeringen.

Die worden immers aangevraagd bij de uitbetalingsinstellingen (van de vakbonden) of bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

4.  Sinds de uitvoering van de zesde staatshervorming is het in Vlaanderen inderdaad de controledienst van de VDAB – en niet meer de RVA - die, op basis van een dossier van de arbeidsbemiddelaar die het  werkzoekgedrag opvolgt van de verplicht ingeschreven werkzoekende, beslist over de schorsing, vermindering of uitsluiting van het recht op werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen. De controledienst kan ook een waarschuwing geven.

Als de beslissing invloed heeft op het recht op uitkeringen, wordt ze meegedeeld aan de RVA ter uitvoering (zie voor dit alles titel III/1 besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding).

 Neen zeggen tegen alle voorstellen tot tewerkstelling die de arbeidsbemiddelaar doet, zal wellicht tot uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering leiden. Een werkloze kan inderdaad niet langer uitkeringen genieten vanaf de dag waarop zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling als gevolg van het feit dat hij niet langer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (art. 58, § 1, zesde lid, Werkloosheidsbesluit).

De werkloze die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden aangezien hij voor zijn wedertewerkstelling voorwaarden stelt die, rekening houdend met de criteria van de passende dienstbetrekking, niet gerechtvaardigd zijn, wordt geacht niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. (art. 56, § 1, tweede lid, Werkloosheidsbesluit). Altijd neen zeggen tegen een werkaanbieding, valt daar zeker onder.

Categorieën: Werkloosheidsverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden